ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

(*) İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.1. SATICI (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

Ünvanı: EKO ELEKTRONİK TİCARET – AHMET MELİH KOÇYİĞİT
Adres: Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak No: 36/4 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon: +90 552 551 93 22
E-posta: info@muzikaletial.com
Ticaret Sicil No: 262311-5
Mersis No: 3404022883400001
Vergi Dairesi: Şişli
Vergi Numarası: 34040228834

2.2. ALICI (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta:

2.3. SİPARİŞİ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

(*) ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

3. TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188 ve 09.02.2019/30681),
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞİ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
ÜRÜN/MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyaları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE NİTELİKLERİ

Sözleşme konusu ürünlerin nitelikleri madde 4.2.’de, ödeme ve teslimat bilgileri ise madde 4.3.’de açıkça belirtilmektedir.

4.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Site üzerinden verilen tüm siparişler SATICI tarafından, kargo firmaları aracılığıyla, ALICI veya SİPARİŞİ VEREN’e teslim edilmektedir.

4.2. Ürünlerin Nitelikleri

ÜRÜNLERİN;
Adı, Adedi ve Temel Nitelikleri:
Kargo Tutarı (KDV Dahil Toplam TL):
Satış Bedeli (KDV Dahil Toplam TL):
Vadeli Toplam Satış Bedeli (KDV Dahil Toplam TL):

4.3. Ödeme ve Teslimat Bilgileri

Sipariş Tarihi:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:

4.4. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde (www.muzikaletial.com), sözleşme konusu ürünün madde 4.2.’de belirtilen nitelikleri, satış fiyatı ve madde 4.3.’de belirtilen ödeme ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
(*) ALICI’nın; Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait nitelikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Belirtilen süre zarfında ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.5. SATICI, sipariş konusu ürünlerin veya hizmetlerin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildireceğini ve 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki 3. kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebephalleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
6.2. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) günlük süre içerisinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta veya site üzerinde bulunan iletişim kanalları üzerinden yazılı/görsel bildirimde bulunması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin alt maddelerinde koşullar açıkça belirtilmiştir. ALICI bu maddeleri okuduğunu, anladığını ve onayladığını taahhüt etmektedir.
6.2.1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası kurumsal ise, ürünün, kurumun düzenlemiş olduğu İADE FATURASI ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
6.2.2. Kırılma, çizilme, kuvvet uygulayarak hasar vermek suretiyle tekrar satışının imkansızlaşması, nem/rutubet alma, kurcalama ve orijinal dizaynını bozma, aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakma, ürüne zarar verecek kimyasal maddeler ile silme, aşırı ıslaklığa maruz bırakma, varsa orijinal kutusuna/ambalajına hasar verme gibi durumlar kullanıcı hatası olarak kabul edilmektedir ve bu durumlarda iade/değişim mümkün olmayacak ve cayma hakkı kullanılamayacaktır.
6.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
6.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün madde 6.2.2’de belirtilen durumlar dışında, usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
6.2.7. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar,
b) Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar ve ALICI onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

8. ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRELERİ VE İŞLEYİŞİ

8.1. Sitede sergilenen ürünlerden, açıkça garanti güvencesi kapsamında olduğu belirtilen ürünlerde garanti süresi içerisinde meydana gelen sorunlar ALICI hatasından kaynaklanmadığı tespit edildikten sonra SATICI tarafından giderilecek, aksaklığın onarılamaması halinde yenisi ile değişimi, yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bedel iadesi gerçekleştirilecektir. ALICI hataları aşağıda bulunan madde 8.2.’de açıkça belirtilmiştir.
8.2. Kırılma, çizilme, kuvvet uygulayarak hasar vermek suretiyle tekrar satışının imkansızlaşması, nem/rutubet alma, kurcalama ve orijinal dizaynını bozma, aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakma, ürüne zarar verecek kimyasal maddeler ile silme, aşırı ıslaklığa maruz bırakma, varsa orijinal kutusuna/ambalajına hasar verme gibi durumlar kullanıcı hatası olarak kabul edilmektedir.

8.3. Garanti güvencesi kapsamında bulunan ürünlerde SATICI’dan kaynaklı meydana gelen ürün sorunlarının giderilmesi için ürünün Aras Kargo ile SATICI’ya geri gönderilmesi halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın farklı bir kargo şirketi ile ürünü göndermesi halinde kargo ücreti ALICI’ya ait olacaktır.
8.4. Garanti güvencesinden yararlandırılan ürünün SATICI tarafından ALICI’ya tekrar gönderildiği hallerde ise kargo ücreti ALICI’ya ait olacaktır.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi, banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

10.1. İşbu sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
10.2. İşbu sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
10.3. Taraflar arasında ve/veya 3. şahısların şikayetleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda SATICI’nın kayıt ve belgeleri, mail yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları (bilgisayar/ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) münhasıran HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir.
10.4. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11. SON HÜKÜMLER

ALICI, onayı halinde, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme Formu ile, satışa konu ürünlerin temel özellikleri/nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, cayma hakkı, garanti koşulları ile kişisel bilgiler ve elektronik iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI: EKO ELEKTRONİK TİCARET – AHMET MELİH KOÇYİĞİT
ALICI:
TARİH: